مسئول واحد

نام ونام خانوادگی : حسن رحیمی سپهر

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی

سمت: رئیس گروه بودجه و پایش عملکرد