دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

 

 

مسئول واحد

نام و نام خانوادگی : ناهید سوزنی

تحصیلات : دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت: رئیس گروه بودجه و پایش عملکرد