معرفی مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: وحید حیدری

تحصیلات: کارشناس حسابداری

سمت: مسئول امور عمومی