معرفی مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: فرشته حبیبی

تحصیلات: کارشناس 

سمت: مسئول امور عمومی