معرفی مسئول واحد

مسئول امور عمومی مرکز بهداشت

نام و نام خانوادگی: بهروز فهلی

تحصیلات: دیپلم

سمت: مسئول امور عمومی