قوانین و مقررات

 

قوانین برنامه پنج ساله توسعه کشور:

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران (1396-1400)

دانلود فایل

مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

دانلود فایل

قوانین بودجه سنواتی:

قانون بودجه سال 1397 کل کشور

دانلود فایل

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور

دانلود فایل

سایر قوانین:

قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

دانلود فایل

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

دانلود فایل

قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت سال 1380 و تنفیذ شده در قانون برنامه پنجم توسعه

دانلود فایل

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1 - قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

دانلود فایل

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

دانلود فایل

اختیارات هیات امناء در تصویب بودجه تفصیلی دانشگاهها

دانلود فایل

ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب تاریخ ۱۱-۶-۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی

دانلود فایل

ماده ۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب تاریخ ۱۱-۶-۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی

دانلود فایل

ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب تاریخ ۱۱-۶-۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی

دانلود فایل

ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب تاریخ ۱۱-۶-۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی

دانلود فایل

موضوع ماده (۱۰) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی

دانلود فایل