در راستای اجرای بیانیه گام دوم انقلاب تشکیل شد؛

"اولین کمیته اقتصاد مقاومتی و توسعه عدالت"

به گزارش وبدا-اسدآباد، اولین کمیته اقتصاد مقاومتی و توسعه عدالت در راستای بیانیه گام دوم انقلاب در معاونت توسعه برگزار شد.

این جلسه با حضور مدیران منابع انسانی، مالی، توسعه و تحول، پشتیبانی و بودجه در معاونت توسعه و ذیل ستاد بیانیه گام دوم انقلاب تشکیل گردید.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران