معرفی مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: مصطفی انواری پیمان

تحصیلات: کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

سمت: رئیس گروه پیشگیری از بیماریها (واگیر و غیر واگیر)