معرفی مسئول واحد

 

 

نام و نام خانوادگی:

تحصیلات: 

سمت: رئیس گروه پیشگیری از بیماریها (واگیر و غیر واگیر)