دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

معرفی مسئول واحد

 

 

نام و نام خانوادگی:مصطفی انواری پیمان

تحصیلات: کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی

سمت: رئیس گروه پیشگیری از بیماریها (واگیر و غیر واگیر)