معرفی مسئول واحد

کارشناس مسئول سلامت محیط و کار

نام و نام خانوادگی: علی اکبر فرخشه

تحصیلات: کارشناس مهندسی سلامت محیط

سمت: کارشناس مسئول سلامت محیط و کار