دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

معرفی مسئول واحد

نام و نام خانوادگی:  مهندس رضا سلیمانی

تحصیلات: کارشناس بهداشت محیط

سمت: کارشناس مسئول سلامت محیط و کار