معرفی مسئول واحد

نام و نام خانوادگی:  مهندس رضا سلیمانی

تحصیلات: کارشناس بهداشت محیط

سمت: کارشناس مسئول سلامت محیط و کار