? آدرس لینک ثبت نام در "هفتمین همایش قرآن، عترت و سلامت"

https://arakmu.ac.ir/hamayesh/fa

? توضیحات در پوستر