Full screenExit full screen
Slider
افزایش ۱۰ برابری سهمیه شیر خشک (شیر مصنوعی) یارانه ای شهرستان اسدآباد
  ♻️ مدیریت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسد
پمفلت با موضوع غذای فراسودمند
جهت دانلود پمفلت با موض
پوستر با موضوع نشانگرهای رنگی تغذیه ای
  تهیه پوستر با موضوع نشانگرهای
شرکت در جلسه وبینار سازمان غذا و دارو
شرکت در جلسه وبینار سازمان غذا  دارو با موضوع آموزش سامانه Audit، توسط کارشنا
ارائه بسته آموزشی ویژه روز جهانی غذا به مسئولین فنی واحدهای تولید مواد غذایی جهت
ارائه بسته آموزشی ویژه روز جهانی غذا به مسئولین فنی واحدهای تولید مواد