حضور خانم قادری مدیر پرستاری دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در پنل تخصصی همایش آموزش به بیمار با محوریت خودمراقبتی در قطب آمایشی ۳ کشور