دبیرخانه هیات امنا دانشکده علوم پزشکی اسداباد

 

 

 

 

 

 

همکارارجمند خانم دباغی

بدینوسیله مصیبت وارده و درگذشت پدر گرامی را به حضور شماو بازماندگان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهان و خواستاریم.

ریاست ،مدیریت وروابط عمومی مرکزآموزشی درمانی حضرت قائم(عج)