سامانه میز خدمات الکترونیک 190 بهداشت
دبیرخانه هیات امنا دانشکده علوم پزشکی اسداباد
سامانه جامع کسرا

 

 

 

 

سومین نشست روسا و کارشناسان امور دندانپزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور با حضور امید بشیری کارشناس نظارت بر درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد