دبیرخانه هیات امنا دانشکده علوم پزشکی اسداباد

 

 

 

 

 

 

 کارگاه مهندسی مشاغل کلان منطقه منطقه ۳ در دانشگاه علوم پزشکی همدان با حضور مصطفی هوشمندی رئیس اداره منابع انسانی، خانم حبیبی رئیس گروه توسعه تحول اداری و خانم محمودی کارشناس کارگزینی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد