به گزارش وبدا-اسدآباد، دهمین جلسه برنامه عملیاتی مدیریت غذا و دارو به ریاست دکتر عفت‌پناه در این مدیریت، تشکیل گردید.

در این جلسه خانم صفری کارشناس این مدیریت گزارشی از ارزیابی برنامه عملیاتی آذرماه را ارائه دادند و براساس گزارش وی، از مجموعه ۴۵ برش ماه گذشته، تعداد ۲۲ برش مورد ارزیابی قرار گرفته است که نمره کامل لحاظ شده است.

در ادامه این جلسه دکتر عفت پناه مدیر غذا و دارو با تقدیر و تشکر از زحمات خالصانه مجموعه غذا و دارو که در تمام عرصه‌ها با حداکثر توان فعالیت می‌کنند بر ادامه راه با تمام قدرت و توان تاکید کرد.