به اطلاع کلیه کارکنان (رسمی / پیمانی / قراردادی) دانشکده علوم پزشکی اسدآباد می‌رساند؛

جهت اجرای ارزیابی عملکرد کارکنان غیر هیئت علمی دانشکده مربوط به سال ۱۳۹۶، مستدعی است در اسرع وقت، مدارک مرتبط با ارزیابی سال ۹۶ (تشویقی، گواهی تدریس‌ها و ...) را به مسئولین امور اداری معاونت‌ها و مراکز تابعه، تحویل نمایید.

 

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد