قابل توجه همکاران با عضویت فعال در بسیج جامعه پزشکی دانشکده

با توجه به پایان اعتبار کارت عضویت فعال در بسیج جامعه پزشکی تا پایان مهرماه ۹۷ پرسنل می‌توانند جهت تمدید کارت خود به مسئول کانون، مصطفی هوشمندی شجاع (معاونت توسعه دانشکده - امور اداری) مراجعه نمایند.

کانون بسیج جامعه پزشکی اسدآباد