به مناسبت روز پرستار دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار می‌نماید؛

جشن روز پرستار