? به اطلاع کلیه کارکنان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد می‌رساند؛

? با توجه به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی نقل و انتقال کارکنان به آدرس؛

? http://transfer.behdasht.gov.ir

◀️ آن دسته از همکارانی که متقاضی انتقال یا ماموریت به سایر ارگان‌های دولتی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و موسسات وابسته می‌باشند، به سایت فوق مراجعه نموده و درخواست خود را به صورت الکترونیکی ارسال نمایند.

? اداره منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد