🔺 به اطلاع کلیه همکاران ارجمند می‌رساند؛

👈 با عنایت به پایان قرارداد بیمه تکمیلی در پایان مهرماه ۱۳۹۸، مقتضی است در صورت حذف و اضافه افراد تحت تکفل و یا انصراف از بیمه تکمیلی، مراتب را تا ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸ به نمایندگان بیمه تکمیلی در معاونت‌ها به صورت کتبی اطلاع دهید.

💎 یارمراد مرادی - ستاد مرکزی، معاونت آموزشی و معاونت توسعه

💎 حسین امیدی - معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت

💎 بهنام زارع - معاونت درمان و بیمارستان

💯 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد