? به اطلاع کلیه همکاران ارجمند می‌رساند؛

? با عنایت به پایان قرارداد بیمه تکمیلی در پایان مهرماه ۱۳۹۸، مقتضی است در صورت حذف و اضافه افراد تحت تکفل و یا انصراف از بیمه تکمیلی، مراتب را تا ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸ به نمایندگان بیمه تکمیلی در معاونت‌ها به صورت کتبی اطلاع دهید.

? یارمراد مرادی - ستاد مرکزی، معاونت آموزشی و معاونت توسعه

? حسین امیدی - معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت

? بهنام زارع - معاونت درمان و بیمارستان

? روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد