به استحضار می رساند ; 

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی نیشابور در راستای راه اندازی و تجهیز مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه جامع تحقیقات و همچنین در راستای بهره برداری از دیتاهای مرکز کوهورت سالمندی این دانشکده ، از بین متقاضیان در رشته های اپیدمیولوژی ، آمار زیستی و سلامت سالمندان به صورت دکترای پژوهشی دعوت به همکاری می نماید . 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی نیشابور تماس حاصل فرمایید . 

روابط عمومی  دانشکده علوم پزشکی اسدآباد