آموزش تصویری ارزیابی عملکرد کارکنان سال ۱۳۹۸

◀️ همکاران محترم شاغل در دانشکده:

👈 لطفا نسبت به تکمیل فرم‌های موافقت نامه با توجه به ابلاغ یا پست مربوط به سال ۱۳۹۸ با توجه به فایل ارسالی اقدام فرمایید.

🔺 مدیران/مسئولین واحدها/روسای مراکز نسبت به تکمیل فرم موافقت نامه خود و همچنین تکمیل فرم پایش عملکرد کارکنان زیر مجموعه اقدام نمایند.

👌 در صورت هرگونه سئوال با امور اداری واحد یا خانم محمودی اداره منابع انسانی تماس حاصل فرمایید.

 

فایل آموزش تصویری ارزیابی عملکرد کارکنان سال ۱۳۹۸