آگهی تجدید مناقصه عمومی(یک مرحله‌ای) خرید خدمات مراقبت‌های اولیه سلامت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد