جهت هرگونه سئوال در رابطه با سامانه و برنامه‌های آموزش مداوم با کارشناس رابط این سامانه، سرکار خانم سطوتی با شماره ذیل تماس حاصل فرمائید.

33132012

دفتر آموزش مداوم دانشکده