آموزش مداوم اسدآباد برگزار می‌کند؛

کارگاه آموزشی هموویژلانس در مورخه ۱۰ آذرماه
و
کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر در مورخه ۵ آذرماه

 

از کلیه کارشناسان مامایی و پرستاران علاقه‌مند دعوت بعمل می‌آید، جهت ثبت نام به سایت آموزش مداوم دانشکده به آدرس؛

http://asadabad.ircme.ir

مراجعه نمایند.

دفتر آموزش مداوم معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد