در راستای ارائه خدمات به مراجعین صورت گرفت؛

"نصب و راه‌اندازی دستگاه ABG در مرکزآموزشی درمانی حضرت قائم(عج)"

در راستای ارائه خدمات بهینه مراجعین، نصب و راه‌اندازی دستگاه ABG در آزمایشگاه بیمارستان حضرت قائم(عج)، انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی حضرت قائم(عج)، رئیس محترم بیمارستان قائم(عج)  دکتر علی سلیمان‌اختیاری

از راه‌اندازی دستگاه اندازه‌گيری گازهای خونی (ABG) در بیمارستان قائم(عج)خبر داد.

حجم کوچک دستگاه، قابل حمل بودن دستگاه، هزینه های نسبتا پایین نگهداری، دقت بالا و اندازه‌گیری همزمان میزان سدیم، پتاسیم، ک

لر، گازهای خونی و چندین پارامتر دیگر، از مزایای این دستگاه جدید و مدرن می باشد.

این دستگاه با هزینه‌ای بالغ بر هفتصد و شصت ميليون ریال از محل اعتبارات دانشكده علوم پزشكی اسدآباد، خریداری گردیده است.