جلسه هیئت اجرایی پرداخت مبتنی بر عملکرد پرسنل غیر پزشک دربیمارستان حضرت قائم(عج) تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، جلسه پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیر پزشک شاغل در بیمارستان به ریاست دکتر شفیقیان معاون 

درمان و سایر اعضاء در دفتر ریاست بیمارستان برگزار شد.

در این جلسه درخصوص نحوه اجرای دستورالعمل جدید پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیر پزشک شاغل دربیمارستان از دی‌ماه ۱۳۹۷ بحث و گفتگو شد.

همچنین در این جلسه مقرر گردید، مصوبات جلسه به کارگروه باز توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان در دانشکده اعلام شود.