برگزاری کمیته خرید بیمارستان حضرت قائم(عج)

کمیته خرید بیمارستانی تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، کمیته خرید بیمارستانی به ریاست دکتر علی سلیمان‌اختیاری رئیس بیمارستان و با

حضور اعضای این کمیته، در دفتر ریاست بیمارستان تشکیل گردید.

در این کمیته تصمیمات مقتضی درخصوص تعمیرات و اولویت‌های خرید، اتخاذ و مصوبات این کمیته به واحد تدارکات جهت پیگیری ابلاغ شد.