برگزاری کارگاه آموزشی کار با سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان بیمارستان حضرت قائم(عج)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، کارگاه آموزشی آشنایی با دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران و نحوه کار

با سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان به همت مسئول آموزش در سالن آمفی تئاتر مرکز برگزار گردید.

در این کارگاه، خانم محمودی کارشناس واحد ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان مدیریت منابع انسانی دانشکده به بیان مطالبی شامل

تشریح فرآیندها، مرور قوانین مرتبط با موضوع ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان و آموزش عملی نحوه کار با سامانه ارزیابی عملکرد مدیران و

کارکنان پرداخت.