برگزاری کارگاه تامین ایمنی بیمار و پیشگیری از سقوط در بیمارستان حضرت قائم(عج)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، کارگاه آموزشی تامین ایمنی بیمار و پیشگیری ازسقوط توسط خانم حیدری دیبا

کارشناس ایمنی بیمار و به همت مسئول آموزش این مرکز در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید.

خلاصه مطالب آموزشی کارگاه پیشگیری از سقوط به شرح ذیل ارائه گردید؛

سقوط یک آسیب شایع در بین آسیب‌هایی است که به دنبال بستری شدن بیمار در بیمارستان ایجاد می‌شود و منجر به طولانی شدن

مدت بستری یا عارضه‌دار شدن بیماران می‌گردد.

از نظر اقتصادی سقوط بیمار، حادثه‌ای زیانبار است.


موارد سقوط همراه با افزایش مدت اقامت بیمار در بیمارستان و افزایش نیاز به استفاده از امکانات سیستم درمانی می‌گردد.

رويدادی است كه طی آن بيمار بستری در بیمارستان به صورت تصادفی و غیر عمدی بر روی سطوح و يا كف سقوط می‌كند و ممکن است

آسیب یا جراحت ناشی از آن روی بدن مشخص شود یا بدون علامت باشد.

سقوط ممکن است از روی صندلی یا تخت، از روی سطح ناصاف، لغزنده، مرطوب، در زمان حرکت، در زمان فعالیت‌های بازتوانی و غیره اتفاق بیافتد.

عوامل خطر به دودسته تقسیم می‌شود؛

- عوامل داخلی(فیزیولوژیک) مانند: سطح هوشیاری، عدم تعادل

- عوامل خارجی(محیطی) مانند: لغزنده بودن سطوح، ارتفاع زیاد تخت و استفاده نامناسب از وسایل کمک حرکتی


در ارزیابی خطر سقوط از معیار مورس استفاده شده و حذف عوامل خطر بلافاصله پس از ارزیابی بیمار جهت پیشگیری از وقوع سقوط بیمار شروع می‌شود.