برگزاری کارگاه آموزشی کار با سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان بیمارستان حضرت قائم(عج)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، کارگاه آموزشی آشنایی با دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران و نحوه کار

با سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان در سالن آمفی تئاتر مرکز برگزار گردید.

در این کارگاه، خانم دلفانی مسئول آموزش به بیان مطالبی شامل تشریح فرآیندها، مرور قوانین مرتبط با موضوع ارزیابی عملکرد مدیران و

کارکنان و آموزش عملی نحوه کار با سامانه ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان پرداخت.