برگزاری کميته خرید بیمارستان حضرت قائم(عج)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، کميته خرید با حضور رییس، مدیر و سایر اعضای این کمیته در دفتر ریاست تشکیل شد.

در این کميته که زیر مجموعه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی است، درخواست‌های خرید لوازم و تجهیزات اموالی ارسالی توسط

واحدها و بخش‌های مختلف بیمارستان، مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفت و در هر مورد، تصمیم مقتضی اخذ گردید.