سنجه‌های اعتباربخشی بیمارستان حضرت قائم(عج) بررسی شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، جلسه ای پیرامون بررسی سنجه‌های اعتبار بخشی با حضور مهدی بسطامی مدیر

بیمارستان، مسئول امور عمومی، مسئول بهبود کیفیت و سایراعضاء در دفتر ریاست بیمارستان برگزار گردید.