برگزاری کلاس آموزشی

کلاس آموزشی مدیریت پسماند در بیمارستان حضرت قائم(عج) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، دوره آموزشی مدیریت پسماند به همت سوپروایزر آموزشی بیمارستان در تاریخ ۲۳

مردادماه با حضور کارکنان درمانی و پشتیبانی بیمارستان در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید.

شایان ذکر است، آموزش و ارتقاء آگاهی کارکنان در خصوص ترکیب، کمیت و ویژگی‌های پسماند، اصول کلی تفکیک، ذخیره سازی و حمل

پسماند از محل تولید تا دفع و هم چنین فناوری‌های بی خطر سازی پسماند در مراکز خدمات بهداشتی درمانی از اهداف برگزاری این دوره بود.

همچنین ارائه نقطه نظرات در زمینه چگونگی اجرای ضوابط و دستور العمل‌های اجرایی قانون مدیریت پسماند با محوریت و تاکید بر موضوع

کاهش تولید مواد زائد جامد و تفکیک پسماندهای پزشکی و عادی در خصوص رعایت الزامات قوانین و ضوابط مربوط به پسماندهای پزشکی

از مواردی بود که حاضرین در خصوص آن به بحث و تبادل نظر پرداختند و درپایان کلاس نیز آزمونی برگزار شد.