به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)؛در راستای روز ایمنی بیمار که ازطرف WHO روز 17سپتامبر اعلام شده است؛ از

بخش‌های بیمارستان توسط دکتر سعید شفیقیان معاوندرمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و کارشناسان این معاونت بازدید به عمل آمد

 در این بازدیدها از همکارانی که به ایمنی بیمار اهتمام و توجه خاص داشته و گزارش خطاهای بیشتری داشتند، تقدیر و تشکر به عمل آمد.