بازدید دکتر مخصوصی رئیس دانشکده، دکترنظری پویا معاون بهداشتی و حسن کرمی پایدار رئیس دفتر حوزه ریاست از روند بهسازی بخش

اطفال بیمارستان حضرت قائم(عج)