در بیمارستان حضرت قائم(عج) تشکیل شد؛

"جلسه بررسی برنامه استراتژیک و عملیاتی و پياده‌سازی استانداردهای اعتبار بخشی"

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، جلسه بررسی برنامه استراتژیک و عملیاتی و پياده‌سازی استانداردهای اعتبار

بخشی با حضور مهدی بسطامی مدیر بیمارستان و کلیه مسئولين بخش‌ها در دفتر رياست بيمارستان تشکیل گردید.

در این جلسه اعضای کمیته با ارائه نظرات و پیشنهادات به بررسی ابعاد مختلف اعتباربخشی، در خصوص استانداردسازی این فرایندها به

بحث و تبادل نظر پرداختند.