برگزاری جلسه با پرسنل واحد حفاظت فیزیکی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، جلسه توجیهی پرسنل انتظامات مرکز با حضور ریاست بیمارستان، سرپرست

حراست دانشکده، مدیریت بیمارستان و مسئول خدمات مرکز برگزار گردید.

دکتر سلیمان اختیاری رئیس بیمارستان در سخنان مشروحی ضمن بر شمردن مختصری از قوانین و مقررات اداری و نحوه ارتباط با ارباب

رجوع، لزوم جدیت و تلاش همگان در راستای اجرای قانون و پیشرفت خدمات بیمارستان را یادآوری نموده و بر لزوم حفظ شان و منزلت

پرسنل انتظامات تاکید نمود.

سپس مسئول و پرسنل نگهبان به ارائه نظرات خود در جهت ارتقای این واحد پرداختند و مشکلات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند.