در بیمارستان حضرت قائم(عج) تشکیل شد؛

"جلسه پياده‌سازی استانداردهای اعتبار بخشی"

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، جلسه پياده‌سازی استانداردهای اعتبار بخشی در بیمارستان برگزار گردید.

این جلسه با حضور مهدی بسطامی مدیر بیمارستان و کلیه مسئولين بخش‌ها در دفتر رياست بيمارستان تشکیل گردید.

در این جلسه اعضای کمیته با ارائه نظرات و پیشنهادات به بررسی ابعاد مختلف اعتباربخشی، سنجه‌های تسهیلات و حقوق گیرندگان خدمت،
بحث و بررسی قرار گرفت.