برگزاری کمیته خرید بیمارستان حضرت قائم(عج)

کمیته خرید بیمارستانی تشکیل جلسه داد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، کمیته خرید بیمارستانی به ریاست دکتر علی سلیمان‌اختیاری رئیس بیمارستان و با

حضور اعضای این کمیته، دردفتر ریاست بیمارستان تشکیل گردید.

در این کمیته تصمیمات مقتضی در خصوص اولویت‌های خرید اتخاذ و مصوبات به واحد تدارکات جهت پیگیری ارائه شد.