ریاست و مدیریت بیمارستان حضرت قائم(عج) با حضور در اتاق عمل روز بیهوشی را به پزشکان متخصص و پرسنل بیهوشی شاغل در اتاق

عمل تبریک گفتند.