توسط دکتر مخصوصی صورت گرفت؛

بازدید از بخش‌های رادیولوژی و سی تی اسکن بیمارستان حضرت قائم (عج) به مناسبت روز جهانی رادیولوژی

دکتر بهنام رضا مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به اتفاق دکتر حیدری معاون توسعه و حسن کرمی پایدار رئیس دفتر حوزه

ریاست به مناسبت روز جهانی رادیولوژی از این بخش بازدید به عمل آوردند و با کارکنان این حوزه دیدار کردند و این روز را به ایشان تبریک گفتند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، در روز جهانی رادیولوژی؛ دکتر مخصوصی رئیس دانشكده، دکتر حیدری معاون توسعه، حسن کرمی پایدار رئیس

دفتر حوزه ریاست، حسین سلیمانی مدیر روابط عمومی دانشکده و مسئولین بیمارستان حضرت قائم(عج) در واحد رادیولوژی این بیمارستان حضور یافتند.

در این مراسم که به مناسبت روز جهانی رادیولوژی انجام شد، ریاست دانشكده با اهداء گل به پرسنل خدوم بخش پرتونگاری، این روز را به پرسنل زحمتکش این حوزه تبریک گفت.