بازدید مهندس فعله گری شهردار اسدآباد به همراه حسن کرمی پایدار رئیس دفتر حوزه ریاست دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از محل

پروژه پد بالگرد بیمارستان حضرت قائم(عج)