در بیمارستان حضرت قائم(عج) اسدآباد؛

"کمیته کنترل عفونت، بهداشت محیط و تغذیه تشکیل شد"

به گزارش روابط عمومی بیمارستان قائم(عج)، کمیته کنترل عفونت، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای و تغذیه بیمارستان قائم(عج) برگزار گردید.

این کمیته با حضور مدیر بیمارستان، مدیر دفتر پرستاری، سوپروایزر کنترل عفونت، کارشناس بهداشت محیط، کارشناس تغذیه، مسئول امور

عمومی و مسئول بهبود کیفیت در دفتر ریاست بیمارستان تشکیل شد.

در این جلسه روند اجرای مصوبات پیشین کمیته‌ها، موانع مربوط به آنها و همچنین مسائل و مشکلات موجود مطرح شد و بر این اساس تصمیماتی اتخاذ گردید.