برگزاری کمیته کنترل عفونت

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، کمیته کنترل عفونت در دفتر ریاست بیمارستان برگزار شد.

در این جلسه ابتدا خانم حیدری دیبا دبیر کمیته؛ گزارشی از روند پایش و کنترل عفونت در بیمارستان ارائه نمود.

سپس دکتر سلیمان اختیاری رئیس بیمارستان طی سخنانی ضمن تاکید بر اهمیت کنترل عفونت، زحمات کادر درمان و پزشکان متخصص را

در گرو کنترل دقیق عفونت دانست و گفت:

اگر بهترین سرویس دهی در درمان صورت گیرد و بهترین متخصصان به کار گرفته شوند ولی مهار و کنترل عفونت به صورت دقیق انجام

نشود، زحمات همه آنها به هدر می‌رود و نتایج منفی به بار می‌آید.

مهدی بسطامی مدیر بیمارستان نیز بر اهمیت شستشوی دستها در همه پروسیژرها تاکید کرد و افزود:

رعایت شستشوی دست، مقدمه کنترل عفونت و ارائه خدمات درمانی مناسب است و بایستی این امر ساده ولی مهم به صورت فراگیر در

بخش‌ها و واحدها توسط همه کارکنان انجام گیرد تا گام مهمی در کنترل عفونت برداشته شود.

تاکید بر استانداردهای اعتبار بخشی در زمینه کنترل عفونت و اجرای دقیق آنها، از مصوبات این جلسه بود.