پایان اعتباربخشی دو روزه بیمارستان حضرت قائم(عج)

صبح روزشنبه پس از ورود ارزیابان اعتباربخشی و مراسم افتتاحیه، ارزیابی بخشهای بیمارستان خیلی سریع شروع شد.ارزیابان

اعتباربخشی: آقایان بختیاری ، میرمحمدی و خانم ها امیری وبیگلرخانی. در پایان ازتمام مسئولین که درجهت پیاده سازی استاندارهای

اعتبار بخشی تلاش کردندتقدیروتشکربه عمل می آید و درضمن عصر روزیک شنبه مراسم اختتامیه برگزار شد.