درراستای پیشگیری ازشیوع بیماری کرونا دربین گروهای آسیب پذیری توزیع بسته های بهداشتی دربیمارستان حضرت قائم(عج)،شامل

ماسک ومحلول ضد عفونی کننده

جهت بیماران خاص تحت پوشش دانشکده علو م پزشکی اسدآباد