به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)،دکتر عاطفه سمائی معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به اتفاق دکتر

سلیمان اختیاری رئیس، مهدی بسطامی مدیر و خانم نجفی مترون بیمارستان حضرت قائم(عج) با اهداء شاخه گل و لوح تقدیر به

کارشناسان مامایی این مرکز، به استقبال روز جهانی مامایی رفتند.در این مراسم که جمعی از مسئولین دانشکده

و بیمارستان نیز حضور داشتند ضمن تبریک 15 اردیبهشت روز جهانی ماما از  زحمات پرسنل مامایی بیمارستان تقدیر به عمل آمد.