Full screenExit full screen
Slider

 

 

به گزارش وبدا-اسدآباد، سامانه آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با آدرس http://www.ircem.ir راه اندازی گردید.

به همت معاون آموزش دانشکده، دکتر عادلی و مدیر آموزش ، دکتر محمدی و پیگیریهای خانم دکتر دارابی، عضو هیات علمی دانشکده سامانه آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی اسدآباد راه‌اندازی گردید.

برخی از امکانات این سامانه به شرح ذیل می‌باشد؛

اطلاع رسانی مطلوب از:

- رویدادهای آموزش مداوم به مشمولین قانون آموزش مداوم

- جستجوی برنامه های آموزش مداوم توسط مشمولین و مراکز آموزش مداوم

- ثبت نام در برنامه های حضوری و غیر حضوری توسط مشمولین

- کاهش زمان ثبت نام مشمولین در برنامه ها

- امکان اطلاع رسانی به دبیران برنامه ها و مشمولین از طریق پیام کوتاه و پست الکترونیکی

- مشاهده کارنامه آموزش مشمول با توجه به تجمع اطلاعات برنامه های مشمولین

- تکمیل و ارسال مجوز برنامه های آموزش مداوم توسط مراکز آموزش مداوم از طریق سامانه و حذف روند طولانی ارسال مستندات کاغذی
و ..........

خاطر نشان می‌شود، همکاران محترم می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر در این زمینه به سرکار خانم دکتر دارابی (معاونت آموزشی)مراجعه نمایند.