Full screenExit full screen
Slider

 

بازدید کمیته اعتباربخشی اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت انجام شد:

 

بازدید کمیته اعتباربخشی اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت از دفتر آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد، صورت گرفت.

به گزارش وبدا-اسدآباد، این بازدید در راستای جلسه اعتباربخشی دفتر آموزش مداوم در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ در اداره کل آموزش مداوم کشوری انجام گردید.

دکتر فیروزی و دکتر ملکی به عنوان نماینده از دفتر آموزش مداوم دانشکده در معاونت آموزشی اسدآباد در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ بازدید کردند.

در این جلسه عملکرد یکساله آموزش مداوم اسدآباد مورد بررسی قرار گرفت و بازدیدکنندگان، با توجه به نوپا بودن دانشکده و کمبود نیرو، عملکرد معاونت آموزش و دبیر آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی اسدآباد را بسیار خوب و خارج از توقع بازدیدکنندگان، ارزیابی کردند.

 

 

 

ب