Full screenExit full screen
Slider

 

 

در دفتر معاون محترم توسعه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد تشکیل شد؛

"کمیته هماهنگی و برنامه‌ریزی آموزش مداوم"

 

به گزارش وبدا-اسدآباد، کمیته هماهنگی و برنامه‌ریزی آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در دفتر معاون محترم توسعه دانشکده و با حضور جناب آقایان؛ دکتر حیدری معاون محترم توسعه، دکتر عادلی معاون محترم آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی، دکتر نظری‌پویا معاون محترم بهداشتی، مرتضی جعفری رئیس محترم اداره تشخیصی درمانی معاونت درمان و سرکار خانم دکتر دارابی، تشکیل گردید.

از تصمیمات این کمیته می‌توان به تشکیل کمیته تخصیص امتیاز، تصویب برنامه راهبردی و استراتژی و تعیین دبیر اشاره نمود.

همچنین در این کمیته، تعیین زیرساخت‌ها، از جمله؛ سالن کنفرانس و نیازسنجی ۶ ماهه به تمام معاونت‌ها جهت اعلام نیازهای آموزشی، مورد تصویب اعضای کمیته قرار گرفت.