معرفی مسئول مرکز

مسئول مرکز آموزش مداوم اسدآباد

نام و نام خانوادگی: فاطمه دارابی

رشته و مدرک تحصیلی: دکترا آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

سمت مورد تصدی: دبیر سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسداباد